dijous, 12 de juny del 2008

RECOMANACIONS DE SEGURETAT

ES IMPRESCINDIBLE QUE FEU CAS DE LES RECOMANACIONS QUE GALVANITZATS FIES LI COMUNICA A CONTINUACIÓ:
COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS.

► SI VE A DESCARREGAR.
PASSEU PER RECEPCIÓ.
INFORMEU DEL MATERIAL QUE VENIU A DESCARREGAR. ( SI FOS POSSIBLE PORTEU UN ALBARÀ)
ESPEREU EL VOSTRE TORN.
NO ESTACIONEU DAMUNT DE LES RATLLES GROGUES.
DEIXEU PAS LLIURE PER SORTIDA DE VEHICLES.
CIRCULEU POC A POC.
NO ACCEDIU A LES ZONES PROHIBIDES.
NO PARLEU AMB ELS OPERARIS QUE MANIPULIN GRUES, CARRETILLES O EINES.
POSEU-VOS CASC I MANIPULEU ELS FERROS AMB GUANTS.
HAURIEU DE PORTAR ROBA ADEQUADA I BOTES DE SEGURETAT.
VERIFIQUEU QUE EN LA “COMANDA” S’ HA DETALLAT TOT EL QUE HEU DESCARREGAT . SI HI HA QUELCOM MÉS QUE S’HA DESCUIDAT, COMUNIQUEU-HO A RECEPCIÓ.
(SI A MÉS A MÉS HEU DE CARREGAR:) ▼
► SI VE A CARREGAR.
PASSEU PER RECEPCIÓ.
ESPEREU EL VOSTRE TORN.
NO ESTACIONEU DAMUNT DE LES RATLLES GROGUES.
NO OBSTRUÏU EL PAS D’ALTRES VEHICLES.
MENTRES ESPEREU, NO ACCEDIU A LES ZONES PROHIBIDES.
POSEU-VOS CASC I MANIPULEU ELS FERROS AMB GUANTS.
HAURIEU DE PORTAR ROBA ADEQUADA I BOTES DE SEGURETAT.
NO TOQUEU EL FERRO GALVANITZAT, JA QUE PODRIA ESTAR CALENT I CREMAR-VOS.
VERIFIQUEU AMB L’ALBARÀ, QUE HEU CARREGAT TOT EL QUE HI ESTÀ RELACIONAT.
► RECOMANACIONS GENERALS.
A MÉS A M É S DELS PERILLS ABANS MENCIONATS:
HEU D’EVITAR POSAR-VOS A LA TRAJECTÒRIA DE LES GRUES. VIGILAR LES MANIOBRES DE LES CARRETILLES I ALTRES VEHICLES.
NO DISTREURE AL PERSONAL QUE MANIPULA GRUES, CARRETILLES I ALTRES EINES.
PENSEU COM ACONDICIONAR LA CÀRREGA, PER A MINIMITZAR EL TEMPS D’AQUESTA OPERACIÓ. NO PRETENEU QUE ES MANIPULIN GRANS CÀRREGUES FÍSICAMENT.
►►►►► SOTA CAP CONCEPTE PODEU MANIPULAR GRUES I CARRETILLES.
FEU LA CÀRREGA I DESCÀRREGA AMB LES PORTES DE LA CABINA DEL SEU VEHICLE, TANCADES.
►►►►► QUALSEVOL ACCIDENT O INCIDENT QUE PASSI PER NO OBSERVAR AQUESTES NORMES, SERÀ ÚNICA I EXCLUSIVAMENT RESPONSABILITAT SEVA.

NO TIREU PAPERS, BROSSA, NI BURILLES AL TERRA, UTILITZEU LES PAPERERES.
ÉS PROHIBIT DE FUMAR EN TOT EL RECINTE.
EN CAS D’ EMERGÈNCIA, (INCENDIS FUMS, ACCIDENTS, ETC.) SEGUEIXI LES INDICACIONS DEL PERSONAL DE L’ EMPRESA, NO PERDEU LA CALMA I CIRCULEU ORDENADAMENT CAP A LA PORTA D’ ENTRADA/SORTIDA.

SI ESTEU DESORIENTATS, FEU SERVIR EL PLANELL QUE ÉS DARRERA D’AQUEST FULL.

LA INFORMACIÓ D’AQUEST FULL, ES JUSTIFICARÀ COM ENTREGADA, I CONFORME,
JUNTAMENT AMB LA FIRMA DEL FULL DE COMANDA O ALBARÀ, QUE SE’LS ENTREGA A RECEPCIÓ.
LES SEVES RESPECTIVES EMPRESES, I CONCRETAMENT EL RESPONSABLE DE SEGURETAT , HA ESTAT INFORMAT O SE’L INFORMARÀ DE L’OBLIGATORIETAT DEL CUMPLIMENT DE LES NORMES EXPOSADES EN AQUEST FULL.
RECORDI: LA SEGURETAT ÉS RESPONSABILITAT DE TOTS COL·LABORI !